LEDERE MED INNSPILL OM STEIN

Et representativt knippe ledere som har jobbet med Stein over tid ble spurt om:

«Hva er særtrekk ved Steins person og arbeidsmåte?»
«Hvordan skiller han seg fra andre liknende rådgivere?»
«Hva bidrar han egentlig med for deg og din virksomhet?»

PER TORE SOLSTAD
Region direktør i Rema 1000
«Helhetsperspektiv og i går dybden»
«Bryr seg, med engasjement»
«Klartenkt og deler av egne erfaringer»

«Av de jeg har har jobbet sammen med, har Stein hel klart vært den som var flinkest til å fokusere på totalbildet rundt en leders prestasjoner.
Han gikk i dybden i dybden med meg som menneske, og videreutviklet meg deretter som leder. Resultatene har vært svært tilfredsstillende.

Jeg oppfatter Stein som en som bryr seg. Han engasjerer seg i individet og er ikke redd for å bruke erfaringer fra sitt eget privatliv. Dette fører til øket troverdighet og tillit.
Stein er klartenkt. Han evner å kommunisere og formidle sin kompetanse på en måte som gjør det mulig for meg å absorbere denne og videreutvikle meg.

For meg som menneske og leder har Stein vært en uvurderlig sparringspartner og bidratt til at jeg har nådd flere og flere av mine målsetninger.»

EIMUND NYGAARD
Konsernsjef i LYSE
«Dedikert person og mentor »
«Stor integritet»
«Profesjonell og arbeidsom..»

«Jeg har jobbet med Stein i forskjellige situasjoner og jobber siden 1994. Først og fremst har Stein vært mentor, både for meg og enkelte av mine kolleger. Han har også jobbet med teamorientert veiledning i ledergrupper flere steder i Lyse-konsernet. Også for konsernledelsen.

Jeg kjenner Stein som en meget dedikert person med stor grad av integritet. Han er profesjonell og arbeidsom, noe som først og fremst viser seg ved at han alltid er godt orientert og forberedt. Det er nesten ikke den ting som foregår i det offentlige eller halvoffentlige rommet rundt bedriften min, som ikke Stein fanger opp og konfronterer meg med.

Det som i størst grad skiller Stein fra andre mentorer jeg har vært borte i, er hans profesjonalitet. Stein forstår og veileder, men forstår deg ikke «i hjel». Han stiller heller spørsmål og utfordrer med krav.

I grupper er Stein spesielt flink til facilitering, hvor han også er profesjonell og konfronterende. Stein skiller seg også her ut med ikke å være i overkant forståelsesfull, men heller mer krevende. Dette er egenskaper jeg setter stor pris på, og som gjør at jeg foretrekker Stein som samarbeidspartner.

KJETIL GAUSEL
Adm.dir i Alu Rehab as
«Engasjert, direkte, ærlig.»
«Godt overblikk, helhetssyn.»
«Gode metoder, teknikker.»

«Stein har stor betydning som sparringspartner og rådgiver både for meg i min rolle som administrerende direktør i Alu Rehab AS og for meg som privatperson.

Under hele perioden frem til i dag har Stein vært en person som jeg har kunnet henvende meg til i all fortrolighet. Jeg får klare synspunkt og kommentarer fra ham på områder jeg bør ta tak i personlig. I tillegg formidler han metoder og teknikker for hvordan jeg på en positiv måte kan trekke andre med meg. Dette er avgjørende i en prosess der en vil oppnå nødvendige resultater gjennom endringer og omstillinger.

Stein har en evne til å se situasjoner og folk fra flere sider, og han kan bidra til å finne løsninger på vanskelige situasjoner hvor personer er involvert.

Evnen til å hjelpe meg med å få overblikk over egen situasjon og konkretisere bestemte områder som det må fokuseres på, er uvurderlig.

Det hjelper meg til å gjøre færre feil, og i enkelte tilfeller hjelpe det meg ut av situasjoner når feil er begått.

Livet er blanding av arbeid og privatliv. For mange kan skillet mellom disse bli nesten usynlig. Dette er et av de områdene jeg vil trekke frem der Stein er til nytte ved å gjøre ting tydeligere og klarere. Dette har vært positivt både for meg selv og selskapet og menneskene jeg leder.

Jeg oppfatter Stein som engasjert, direkte og ærlig. Nettopp dette er noe som gjør det enkelt å forholde seg til ham som person.»

INGER ØSTENSJØ
Tidligere Rådmann i Stavanger kommune
«Bruker konsistent x-modellen»
«Stimulerer krefter i deg»
«Følger godt opp, er klar»

«Stein legger X-modellen til grunn for alle samtaler. Sammenheng og samspill, sak og person er i fokus. Han oppfordrer til refleksjon og endring og til aktive valg av arbeidsmåter innen denne rammen.

Han setter seg godt inn i din situasjon, i virksomhetens særtrekk og utfordringer. Han gjør en grundig analyse av din person, dine personlige egenskaper og dine drivkrefter generelt og har særlig fokus på hvordan du fyller/kan fylle rollen.

Gjennom grundig samtale får du tilstrekkelig innsikt i egen situasjon og egne utfordringer og hva som er ditt handlingsrom. Hva du må gjøre, og hva du kan gjøre. Det som har fungert veldig bra for meg er at jeg gjennom tilstrekkelig lange samtaler selv har snakket, reflektert og funnet frem til løsningene. Jeg vet selv og er trygg på hva jeg må og hva jeg kan gjøre med situasjonen etter endt samtale. Stein er en veldig bra coach som utløser kreftene i deg og gir deg troen på at du selv har nøkkelen.

Han følger deg opp. Hva gjorde du og hvordan virket det? Han gir klar tilbakemelding om du viker unna og ikke gjør det du må.
Som person er organisasjonspsykologen Stein «streng». Han lar deg ikke «slippe unna».

Han har et stort og ekte engasjement for regionen og mener at god ledelse har avgjørende betydning for resultatene
for den enkelte virksomhet og for regionen og dens innbyggere.

Et særtrett ved Stein er at han gir full oppmerksomhet og setter deg i fokus under samtalene. Det motiverer og utløser også vilje til å handle. Jeg og mitt er viktig! Han er også trofast og holder deg fast. Han følger opp og følger med. Stein gir uoppfordret tilbakemeldinger og melder seg for oppfølging om det går for lang tid siden sist.

Et annet særtrekk er at han er opptatt av kunst, kultur og estetikk og ser og benytter disse som viktige impulser for mennesket og for utøvelse av ledelse.

Når han har kalt galleriet og samtalerommet sitt for BLISS tenker jeg at det er et utrykk for at Stein oppfordrer oss alle til å «Follow your bliss!», samtidig er du selv ansvarlig for resultatene og for dine handlinger.

Jeg har arbeidet sammen med Stein i 15 år, og dette samarbeidet vet jeg helt sikkert har hatt betydning for min evne til å skape resultater. Dette gjelder såvel min personlige utvikling som min rolle som leder i de virksomhetene der jeg har arbeidet.»

LARS HELGELAND
Daglig leder i Butikkutvikling
«Langsiktig samtalepartner..»
«Ser helheten og kundens behov..»
«Tydelig på krav og kvalitetsforventning.»
«Unik ramme i BLISS..»

«Stein har en evne til å se løsningen og utfallet på saker før de fleste andre gjør det. Han er en langsiktig og god samtalepartner i forhold til utfordringer og problemstillinger i et stadig mer krevende arbeidsliv. Særlig dette med kontinuitet og langsiktigheten er et område jeg har satt stor pris på og som jeg føler er viktig å få frem.

Stein ser helheten og han har interesse for både menneske og det økonomiske perspektivet. Han har alltid godt planlagte møter og stiller med en solid faglig forberedelse. Stein setter seg grundig inn i kundens situasjon og utfordringer. Han stiller også store krav til de man skal jobbe sammen med, og det gjør at man også får svært gode resultater. Han arrangerer ikke kosemøter når det skal jobbes.

Alle som jobber med Stein føler seg «heldige» som får jobbe sammen med ham. Dette gjelder både oss i Butikkutvikling og alle prosjektene vi har hatt sammen. Det at han har mye å gjøre, stiller også krav til de han skal jobbe med. At Stein sier nei til prosjekter som ikke oppfyller hans egne kvalitetskrav, gjør at det blir en «eksklusivitet» over det å jobbe med Stein.

Fasilitetene i Bliss; kunsten, den gode servering og et godt vertskap i Stein selv, gjør at man slapper av og får perspektiv på tingene. Man får en ro og et godt arbeidsklima som gjør at man får gode prosesser og gode resultater. Denne roen må man ellers ofte reise lang bort for å finne. På grunn av Steins blikk for detaljer og helheter har han organisert tingene slik at man får denne roen i hans egne lokaler i Bliss.»

HANS-PETTER ANGELL
Konsernsjef i Optimum asa
«Tydelige tilbakemeldinger – bygget selvinnsikten»
«Rask til kjernen av teamets egenskaper..»
«God oppfølging og businessforståelse.»

«Jeg har brukt Stein som sparringspartner, rådgiver og organisasjonspsykolog over en periode på tjue år i 4 ulike lederjobber. Dette inkluderer en periode hvor jeg jobbet i London.

For meg har arbeidet og effekten bestått av to deler; coaching av meg som leder, og utvikling og oppfølging av de ledergruppene jeg har hatt ansvar for.

Hvilke resultater har samarbeidet gitt?

For egen del har jeg fått tydelige tilbakemeldinger i form av ris og ros. Begge deler er viktige for å forbedre selvinnsikten og få justert selvbildet i mest mulig realistisk retning. Dette gir igjen trygghet, noe som er vesentlig for en toppleder. Er man leder på toppnivå, kan det være vanskelig å tilegne seg tilbakemeldingene av denne art fra medarbeidere eller styre i tilstrekkelig grad på et faglig kompetent nivå. Denne utviklingen av selvinnsikten har vært særdeles viktig, både for dette å bedre forstå resten av ledergruppen, men også for å være i stand til å utvikle medarbeidere og resten av gruppen. Trygghet og utvikling av samrbeidet gir også resultat i form av energi.

I krevende snuoperasjoner vil det være spesielt viktig å raskt identifisere egenskapene til teamets medlemmer. Hvem kan utvikles? Er det egenskaper som absolutt mangler i teamet? Må noen nødvendigvis gå ut av gruppen fordi det vil være umulig å lykkes som team med vedkommende på laget? Dette er faglig krevende spørsmål, som vanskelig kan besvares tilstrekkelig kompetent uten faglig spisskompetanse.

Stein har i arbeidet med ledergrupper raskt evnet å komme til kjernen i hva som er vesentlig å forstå av medarbeidernes styrker og svakheter. Basert på hva som er nødvendige tiltak, har han vært kompromissløs når det gjelder å stille krav til oppfølging og gjennomføring. Dette er vesentlig, for det brukes altfor mye ressurser i ulike virksomheter til konsulentarbeid og utredninger som aldri blir fulgt opp med iverksetting av tiltak. Dette siste, sammen med stor grad av generell businessforståelse, mener jeg er vesentlige egenskaper i samarbeidet med Stein. I sum blir dette et lønnsomt samarbeid for bedriften. Noe som står i kontrast til mye annen konsulentbruk jeg har sett rundt omkring.»

ARNE NØST/ MERETE EIK
Teatersjef og Direktør ved Rogaland Teater
«Utradisjonell.»
«Kunnskapsrik»
«Engasjert og interessert.»

«Stein er engasjert, interessert og kunnskapsrik. Han stiller gode og ubehagelige spørsmål i en relevant kontekst. Vi blir lagt i «steikepanna», og får på den måten ny temperaturforståelse for lederutfordringer i teatret. Han er utradisjonell i måten å tilnærme seg problemstillinger på.

Han kan fokusere fra ulike vinkler, og viser oss at der er dybde der vi trodde det var grunt.»

ATLE EIDE
Senior Partner i HitecVision
«Kopler potensialet..» «Skaper tillit»
«Streng og kompromissløs..»
«Ydmyk og kompetansebasert»

Det finnes mange definisjoner på ledelse og lederutvikling. Det finnes et utall av programmer man kan delta på for å lære god ledelse; fra de korte ”to dagers” crash-kursene, til de mer teoritunge programmene på master-nivå. Det er skrevet hundrevis av bøker om ledere, om gode ledere, om ledelse og om utvikling av organisasjoner. Mange har forsøkt å bevise og motbevise hvilken ”type” leder som er den ”rette” ledertypen. Og når alle trodde de hadde svaret, kom Jim Collins med sin bok ”From Good to Great” og rev ned de fleste forestillingene vi hadde. Han slo fast; ”there is no miracle moment”.

Hva har så denne innledningen med Stein å gjøre?

Fra mitt ståsted; alt!

Slik jeg har lært å kjenne Stein gjennom et samarbeid som har vart i snart to ti-år, så er nettopp mangelen på noen ”mirakel tro” et av hans mest spennende kjennetegn. Stein har en helt unik evne til å se og senere kople potensiale i en organisasjon eller i et lederteam til de målene som det samme teamet er satt til å nå. Og det handler om ”no miracles”.

Steins unike og kompromissløse utgangspunkt er at det skal skapes målbare (økonomiske) resultater i forhold til helt klart definerte målsetninger. Er målene uklare, vil hans først krav være at de må gjøres klokkeklare. Som ledere vet vi jo at ingen kan jobbe mot, langt mindre nå, uklare, diffuse eventuelt skiftende mål. Men Stein går ikke videre i noen prosess før han er trygg på at alle har en felles oppfatning av om målene, og er enige om disse. Han stiller strenge og kompromissløse krav til at målene skal være forankret hos eiere/styre, i toppledelsen. Og at alle stakeholders må være innforstått med at det tar tid å bygge suksess. Og at de også er innforstått med at det å gå fra ”good to great” er krevende for de involverte.

Krevende og givende vil jeg legge til for min egen del. Det kan jeg si etter å hatt gleden av å jobbe med Stein over mange år, i settinger der vi begge har innehatt forskjellige roller i de prosessene vi har samarbeidet om.

I samarbeidet med Stein er det ikke slik at det er en løsning på alle utfordringer. Han har en omfattende bakgrunn, som innbefatter solid internasjonal erfaring og betydelig kultur forståelse. I dette inkluderer jeg begrepene selskapskultur, samfunnskultur, familiekultur og prestasjonskultur. Dette sikrer en ydmyk, kompetansebasert innfallsvinkel til de prosesser hvor han deltar.
Begrepet ‘deltar’ er viktig her og beskriver et annet særtrekk ved Stein. Stein sitter ikke på utsiden av en prosess; han går inn som en langsiktig medspiller med en fantastisk evne til å etablere tillitt til alle deltagerne i en gruppe eller organisasjon. Både som enkeltindivider og som ”samspiller” med gruppen som team, kommer hans særlige egenskaper til sin rett. Han evner å dekke rollen som provokatør, som coach for teamet og dets enkeltmedlemmer og som prosjektleder for konkrete del-prosjekter. Hans grunnleggende gode forståelse for bedriftsøkonomi, finans, marked og strategi gjør at hans rolle som deltager i et utviklingsprosjekt aldri mister sin forankring. Hans omfattende erfaring og bakgrunn i konfliktløsning, gjør at han sammen med teamet, evner å løse opp i og få fram energi av samarbeidsutfordringer som til da kan ha vært opplevd som hemmende for selskapets suksess. I tillegg til å løse fastlåste situasjoner bidrar dette til at enkeltindivider blir vinnere og verdifull kompetanse igjen kan blomstre.

Kan jeg tillate meg å si at Stein Jåtten er en målrettet finansmann, ikledd psykologens formelle bakgrunn og unike kompetanse som gjør ham i stand til å forstå samspillet i et team og enkeltlederens særtrekk og utfordringer. Han bidrar, sammen med teamet slik at han får utpregede konkurransemennesker til å trekke bedre sammen. Hans verktøykasse av tester og intervjuteknikker fremstår ikke som vesentlige, men man ser at formelle, tungt erfaringsbaserte hjelpemidler skaper mer effektive prosesser. Og det dreier seg om effektive prosesser i team hvor tiden alltid vil være en knapphetsfaktor og hvor det å ha målrettede prosesser i seg selv er inspirerende – når man ser at de fungerer.

Etter å ha kjent og aktivt jobbet sammen med Stein over så mange år, vil jeg også – med fare for å trø inn i Steins eget kompetanseområde, mene at hans personlige erfaringer og til tider tøffe motgang, også gir ham helt spesielt ståsted når det gjelder å forstå at umulige mål faktisk kan nås og at håpløse slag kan vinnes – om en bare tenker målrettet og langsiktig. I den rekkefølgen.

Er det verdt pengene? Skal erfarne toppledere og proffe styreledere trekke inn organisasjonspsykologer i organisasjonene?

Er det ikke det som er en CEO eller en styreleders oppgave – er det ikke det vi er betalt for eller betaler for?

Skaper det ikke mer uklarhet og rom for ansvarsfraskrivelse, enn det motsatte – som er raske resultater og økt inntjening? For meg er svaret ja; det er verdt pengene.

Og mer enn det – det er en styreleders plikt og en toppleders ansvar å påse at en ikke taper tid gjennom å få et konkurranseorientert og dyktig lederteam til å spille sammen og få dem til å samle seg om de målene en er enig om. Det å ha en kommersielt fokusert coach – det langt mellom dem, dessverre – er viktig for å sikre at teamet og dets eier og styre får etablert en felles måloppnåelse. Man unngår også at det spilles unødig tid på at teamets kompetanse og sterke sider hindres i å komme til sin fulle rett så raskt som mulig. Dette er rett og slett godt eierskap – det er god økonomi.

Men det fordrer tett dialog, det krever tid fra de som sitter sentralt i prosessen – slik at en nettopp sikrer at alt er ekstremt målstyrt til enhver tid. Der er Stein god; fordi han stiller de kravene hele tiden. Og det er en selvsagt betingelse at slike prosesser ikke på noen måte forkludrer ansvarsforholdet mellom styre og CEO.»

JOHANNES D NETELAND
Konsernsjef i TTS Group asa
«Business og menneskekunnskap.»
«Direkte og konfronterende..»
«Gode og nyttige prosesser»

«Jeg har jobbet med Stein siden 1989 gjennom 4 ulike jobber i 4 selskaper.

Stein har fungert både som organisasjonsutvikler, lederutvikler og konsulent i ansettelser. I tillegg har han ofte fungert som min personlige coach.

Siden jeg har arbeidet i internasjonale selskaper har Stein operert både nasjonalt og internasjonalt.

Stein er den organisasjonspsykologen jeg har samarbeidet med som er best til å kombinere menneskekunnskap med business.

Har er veldig direkte og konfronterende dersom han ser ting som må belyses.

Det betyr ikke at han er stygg eller vanskelig, men den direkte tilnærmingen gjlr at prosessene blir gode og nyttige.

Stein er grundig og setter seg nøye inn i virksomheten. Det er alltid virksomhetens mål og strategier som er førende for det vi gjør i leder- og organisasjonsutviklingsprosesser.

Jeg har jobbet med Stein i svært mange ulike ledergruppesammenhenger, og selv om det også har vært vanskelige ting, har alle lederne som har vært involvert uten unntak vært positive til prosessene.»

Harald Vabø evaluerer samarbeidet med Stein. 

Trykk her