HARALD VABØ EVALUERER SAMARBEIDET MED STEIN

-Hvordan kom du i kontakt med SMJ? 

Jeg hadde tidligere vært involvert i samarbeid med SMJ da jeg jobbet for det britiske oljeselskapet Enterprise på 90 tallet. Han var involvert i teambuilding-øvelser både på ledergruppe- og avdelingsnivå, og jeg husker at jeg brukte ham i forbindelse med konflikt- og samarbeidsproblemer i forhold til en spesiell kollega. 

Høsten 2008 traff jeg ham tilfeldig, det kan ha vært på fisketorget eller hos Idsø, og som alltid var han godt informert og spurte engasjert om det jeg jobbet med, ikke minst salget av Revus til Wintershall. Vi ble enige om et møte for å innlede et mulig samarbeid rundt endringsprosessen. 

-Hva ville du ha hjelp med da du tok kontakt med SMJ? 

Først og fremst det å takle ledelsesutfordringene rundt oppkjøpet og integrasjonen av Revus i Wintershall – såkalt endringsledelse. Selve omfanget av hjelpen jeg trengte ble vi enige om etter hvert som vi snakket gjennom problemstillingene, og det kom til å dreie seg om et vidt spekter av problemstillinger: 

· Forståelse av kulturforskjeller mellom et lite norsk oljeselskap og et tysk mellomstort oljeselskap som er en del av et gigantkonsern. 

· Nødvendige tiltak i forhold til organisasjonen for å gjøre overgangen og integrasjonen mest mulig smidig. I dette inngår også kommunikasjon til de ansatte. 

· Utvikling av samarbeidet i lederteamet ut fra endringene i strategi og sammensetning. 

· Håndtering av spesielle personalmessige utfordringer. 

· Egen motivasjon og egne valg. 

-Hvordan har dere jobbet sammen? 

Vi har hatt jevnlige møter omlag en gang i måneden. I disse har vi snakket gjennom de generelle selskapsmessige og personlige utfordringene. I tilegg har vi hatt spesielle møter etter behov for å diskutere og avklare særskilte problemstillinger, som delikate personalproblemer etc. SMJ har også fasilitert ledersamlinger hvor det har vært fokus på hvordan man jobber sammen på best mulig måte. I denne sammenhengen har han også vært samtalepartner for andre medlemmer i ledergruppen. Han har i tillegg bistått i sluttintervjuprosesser i forbindelse med viktige ansettelser. Vi brukte ham også til å fasilitere en workshop for å klare opp i noen samarbeidsproblemer vi hadde med et leverandørselskap. 

-Hva vil du si er særpreget med SMJs kompetanse og arbeidsmåte? 

SMJ har en meget god evne til å være forståelsesfull og samtidig entusiastisk i forhold til situasjonen og utfordringene. Han har mye relevant erfaring og er derfor rask til å gi klar tilbakemelding og finne de riktige løsningene eller tilnærmingene til problemstillingene. Det er spennende og givende og jobbe sammen med ham. Jeg ser alltid frem til, ja, gleder meg som regel, til våre møter. Han har vist en egen evne til å binde sammen og se helheten i mine jobbmessige og private utfordringer. 

– Hva har utbyttet vært for deg og organisasjonen av samarbeidet med SMJ ? 

Han har vært enormt viktig for meg i mitt lederskap når det gjaldt å gå gjennom den vanskelige endringsprosessen de siste to årene. Han har også hjulpet meg til å ta noen viktige valg personlig. I sum har alt dette gitt meg et godt omdømme og ikke minst en meget god selvfølelse. Organisasjonen har nytt godt av dette lederskapet og selv om det har vært mye frustrasjon, en del oppsigelser og vesentlige endringer og nyansettelser, fremstår den nå som relativt solid i forhold til å løse fremtidens utfordringer. Risikoen var at det ville bli mye frafall og at man på grunn av dårlig omdømme osv., ikke klarte å rekruttere nye medarbeidere. 

Hvis det var noe jeg ville gjort annerledes så ville det vært å engasjere SMJ på bredere basis i forhold til hele ledergruppen tidligere i endringsprosessen. Det viste seg at andre i teamet ikke hadde samme forståelse og motivasjon når det gjaldt utfordringen. 

-Hva er din opplevelse av hva som skal til for at et slikt samarbeid blir fruktbart? 

Det må helt klart foreligge en gjensidig forståelse og respekt. Som leder må en ha evnen til å lytte til å akseptere råd og til å implementere disse. 

-Ville du anbefalt andre å jobbe med SMJ? Eventuelt hvorfor? 

Ja, det ville jeg uten tvil. Og spesielt hvis de står overfor kompliserte situasjoner, for eksempel en fase i en ledersituasjon der det inngår større endringer. 

Harald Vabø 

General Manager 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Wintershall – Shaping the future.